0

JAVAFX & Arduino Analog Değerleri Seriport’tan okuyup Grafiğe Aktarma Part -2

Merhaba Arkadaşlar birinci bölümde işimizin görselini ve fonksiyonunu hazırlamıştık seri port’a bağlanıp veri almamıştık. Birinci bölümde verileri randomize olarak grafiğe aktarıyorduk şimdi ise seri port’tan gelen bilgileri ekrana yazdıracağız  o yüzden bu bölümde kod kısmında biraz değişikliklere gideceğiz ve son halini vermiş olacağız . Hatta birinci bölümü ayrı bir proje ikinci bölümü ayrı bir proje olarak bile değerlendirebelirsiniz ancak ikinci bölüm birinci bölümün devamı niteliğinde.

Şimdi Arduino kartımıza yükleyeceğimiz programa bakalım .

const int analogInPin = A0; //Okunacak Analog Pin portu

int sensorValue = 0;    // potansiyometreden yada ldr den yada vb... okunan değeri alacağız
int outputValue = 0;    // çıkış değerini tutacağız

void setup() {
 // seri port ile bağlantı hızımızı ayaralayım.
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // analaog değeri okuyalım
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 // analog girişi map edelim
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); // Analog 0 - 1023 arası olduğundan bunu 0 255 arasına dönüştürelim

 Serial.println(outputValue);

 // 1 saniye bekleyelim nefes alsın 🙂
 delay(1000);
}

Evet bu bölümde SerialPort bağlantısı için ayrı bir class açacağız. Seri port işlemleri için jssc.jar kütüphanesini kullanacağız. Google’ye yazarsanız o size kütüphaneyi nerden nasıl bulacağınızı söyler :). Buradaki sınıfımı ben Singleton deseni ile tasarladım. Hemde singleton yazısına örnek olsun diye. 

import javafx.application.Platform;
import jssc.*;

import java.lang.reflect.Array;

public class SerialPortIslemler implements SerialPortEventListener {


  SerialPort serialPort=null;
  public static double value=0;


  public static SerialPortIslemler instance=new SerialPortIslemler();

  private SerialPortIslemler(){}


  public static SerialPortIslemler getInstance(){

    return instance;
  }

  public void connect(String portName) throws SerialPortException {

    disConnect();
    serialPort=new SerialPort(portName);
    serialPort.openPort();
    serialPort.setParams(SerialPort.BAUDRATE_9600,SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1,SerialPort.PARITY_NONE);
    int mask = SerialPort.MASK_RXCHAR ; 
    serialPort.setEventsMask(mask);
    serialPort.addEventListener(this::serialEvent);


  }

  public void disConnect() {

    if(serialPort!=null) {
      if (serialPort.isOpened()) {

        try {
          serialPort.removeEventListener();
          serialPort.closePort();
          System.out.println("Port Kapatıldı");
        } catch (SerialPortException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  @Override
  public void serialEvent(SerialPortEvent event) {

    if(event.isRXCHAR()) {

      try {

        String data = serialPort.readString();
        if (event.getEventValue() > 0) {
          if (!data.equals(null)) {


            if (!data.equals("")) {
             
              Platform.runLater(new Runnable() {
              // serialport farklı bir thread 'de port'u dinlediği için bilgelirin ana thread'e aktarımı için böyle kullandık
                @Override
                public void run() {
                  Screen.graphValue = (Double.parseDouble(data.trim())) * 5 / 255;
                }
              });

            }
          }
        }

      } catch (SerialPortException ex) {
        System.out.println(ex);
      }

    }

  }


}

Screen.java  tekrardan düzenlenen haliyle

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.chart.LineChart;
import javafx.scene.chart.NumberAxis;
import javafx.scene.chart.XYChart;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ComboBox;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;
import jssc.*;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Random;


public class Screen extends Application {


  SerialPort serialPort=null;
  ComboBox<String> portsCombo;
  ObservableList<String> portList;
  boolean portSelected=false;

  static Double graphValue=0.0;

  void getAndSetPorts(){
    // Bilgisayarımızdaki portları listeye aktaralım
    portList= FXCollections.observableArrayList(SerialPortList.getPortNames());
    portsCombo=new ComboBox<>(portList);

  }


  // X ve Y eksenlerini oluşturalım
  NumberAxis xAxis=new NumberAxis();
  NumberAxis yAxis=new NumberAxis();


   XYChart.Series<Number,Number> series;

   private static final int TICK_COUNT = 50; // y eksenindeki işaretlerin sayısı


  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    BorderPane mainRoot=new BorderPane();
    getAndSetPorts();
    VBox leftPane=new VBox();
    leftPane.setPadding(new Insets(20));
    leftPane.setSpacing(20);
    leftPane.setStyle("-fx-background-color: #1F1F1F");
    leftPane.setPrefWidth(200);

    Text text=new Text("Bağlı Portu Seçiniz");
    text.setFill(Color.WHITE);

    leftPane.getChildren().addAll(text,portsCombo);

    portsCombo.valueProperty().addListener(new ChangeListener<String>() {
      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends String> observable, String oldValue, String newValue) {
       // Seçilen porta bağlantı yapalım
        try {
          SerialPortIslemler.getInstance().connect(newValue);
          portSelected=true;
        } catch (SerialPortException e) {
          e.printStackTrace();
        }

      }
    });


    VBox root=new VBox();
    root.setSpacing(30);
    root.setAlignment(Pos.CENTER);

    // X ve Y ekseni için bir etiket belirleyelim
    yAxis.setLabel("Voltaj Değeri");
    xAxis.setLabel("Süre");
    yAxis.setTickLabelFill(Color.WHITE);
    xAxis.setTickLabelFill(Color.WHITE);


    // Şimdi LineChart 'ımızı oluşturalım
    LineChart<Number,Number> lineChart=new LineChart<>(xAxis,yAxis);
    lineChart.setAnimated(false);
    lineChart.setTitle(" Javafx & Arduino Analog Port Okuma");
    lineChart.setPadding(new Insets(30));
    lineChart.setCreateSymbols(false); // chart üzerindeki noktaları kaldırır

    // İçinde gösterilen herbir grafige ait bilgileri Series nesnesi tutuyor
    series=new XYChart.Series<>();
    series.setName("A0 Analog Port Değerleri");

    // İlk program açıldığında tümünü sıfırlamak için bütün x değerlerine sıfır atayalım
    for(int i=0; i<TICK_COUNT;i++) {

      series.getData().add(new XYChart.Data<>(i,0));
    }


    // Seriyi lineChart 'ın içine atalım
    lineChart.getData().add(series);

    Button button=new Button("Değerleri Okumaya Başla");
    button.setPadding(new Insets(10));

    button.setOnAction(event -> { 
   // Butona basınca port'u dinlemeye başlayalım bunu yeni bir thread'de yapalım ki ana Thread donup kalmasın
      if(portSelected) {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {

            while (true) {
              // ana thread'deki componentlere ulaşıp veri yazmak için thread'den ana thread verileri yollayalım
              Platform.runLater(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                  grafigiKaydir(graphValue);
                }
              });

              try {
                Thread.sleep(100);
              } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
              }

            }
          }
        });

        thread.setDaemon(true);
        thread.start();

      }


    });

    Region spacer=new Region();
    root.setVgrow(spacer, Priority.ALWAYS);
    root.getChildren().addAll(lineChart,button,spacer);
    mainRoot.setCenter(root);
    mainRoot.setLeft(leftPane);

        // Sahneyi ve Stage yi ayarlayalım
    Scene scene = new Scene(mainRoot, 800, 600);
    scene.getStylesheets().add("styles/style.css");
    primaryStage.setTitle("Javafx & Arduino Grafik Uygulaması");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();


  }

  @Override
  public void stop() throws Exception {
    super.stop();
    SerialPortIslemler.getInstance().disConnect();

  }

  public void grafigiKaydir( double newValue)  {


    for(int i=0; i<TICK_COUNT-1;i++){

      // Grafigi kaydırmak için en sonuncu haric diğerleri için
      // hep bir sonrakini alıp bir öncekine atayacağız

      XYChart.Data sonraki= series.getData().get(i+1);
      XYChart.Data onceki=series.getData().get(i);
      onceki.setYValue(sonraki.getYValue());

    }
      // son değeri alalım ve ona değer ataması yapalım
      XYChart.Data sonuncu=series.getData().get(TICK_COUNT-1);

      sonuncu.setYValue(newValue);

      // Double olan değer 2.0000000 gibi uzun olacağından böyle formatlayalım
      DecimalFormat decimalFormat=new DecimalFormat("#.##");

      //x Axis in label'ine yazalım
      xAxis.setLabel("Okunan Değer = "+ (decimalFormat.format(newValue)+" V"));

  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

stil sayfası style.css

.progress-bar > .track {
  -fx-text-box-border: transparent;
  -fx-control-inner-background:#fff;

}

.chart-series-line {
  -fx-stroke-width: 1px;
  -fx-effect: null;

}

.chart-vertical-grid-lines {
  -fx-stroke: #fff;
  -fx-opacity: 0.2;
}
.chart-horizontal-grid-lines {
  -fx-stroke: #fff;
  -fx-opacity: 0.2;
}


.default-color0.chart-series-line { -fx-stroke: #fff; }
.root{
  -fx-background-color: #000;
}

.chart{

  -fx-background-color: #000;
}
.chart-content{
  -fx-background-color: #000;

}

.axis-label{
  -fx-text-fill: #fff;

}

.chart-title{

  -fx-text-fill: #EEEEEE;
}

.chart-legend{

  -fx-background-color: transparent;

}

.chart-legend-item{

  -fx-text-fill: #fff;
}

.chart-plot-background{
  -fx-background-color: linear-gradient(to bottom, #2979FF, #304FFE);

}

 

Konu ile ilgili kafasına soru takılan olursa yorum yazabilir

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir